Curs de Monitors Intensiu Nadal

Curs de Monitors Intensiu Nadal

25, 26 de desembre i 1 de gener festiu.

El Curs de Monitors que s’imparteix a la prestigiosa Escola de Monitors de Barcelona prepara a l’alumne per intervenir de manera educativa en activitats de lleure infantil i juvenil, capacitant-lo per organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de lleure infantil i juvenil en el marc de la programació general d’una organització, per mitjà de l’aplicació de les tècniques específiques d’animació grupal, amb una incidència explícita en l’educació en valors i amb atenció a les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.

Horari: Dilluns a Diumenges de 9h a 14 hores i de 15 a 20 hores (25, 26 de desembre i 1 de gener festiu)
Data inici: 21-12-2019
Data finalització: 02-01-2020
Lloc: Aula Escola de Monitors ; Carrer Pallars 390 – 08019 Barcelona
Hores pràctiques: 160 hores
Hores lectives: 150 hores
Titulació: Monitor d’Activitats de Lleure
Preu: 190 €

Temari

Estructura i contingut del curs
El curs de monitors te una durada total de 310 hores i s’estructura en dues etapes:

 • Etapa lectiva (150 hores) de les quals:
  – Formació presencial 100 hores.
  – Formació a distància 50 hores. Per a la realització d’aquesta etapa l’alumne disposarà de l’aula oberta on trobarà tot el material didàctic necessari i l’ajuda d’un/a tutor/a que l’hi farà el seguiment.

 • Etapa pràctiques (160 hores)
  Aquesta etapa es realitza mitjançant la realització de pràctiques formatives en un projecte en l’àmbit de l’educació en el lleure infantil i juvenil. L’alumne pot començar les pràctiques un cop cursats tots els mòduls menys un de l’etapa lectiva. La recerca del centre de pràctiques la farà directament l’alumne.


Els continguts s’estructuren a partir de 3 mòduls formatius:

 1. M1: Activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil

 2. M2: Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil

 3. M3: Tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure


Els diferents mòduls del curs fan referència a més de la Normativa de Joventut, als que s’estableixen en el certificat de professionalitat de Dinamització d’activitats de lleure educatiu infantil i juvenil de la família professional de serveis socioculturals i a la comunitat i formen part del Catàleg modular integrat de formació professional. Aquests permetran transmetre a l’alumnat les capacitats per aplicar-les a la seva pràctica educativa.

Avaluació
Per a superar la formació cal demostrar les competències fixades en les diferents unitats formatives, així com realitzar satisfactòriament les diferents etapes. L’alumne disposa d’un termini màxim de tres anys per finalitzar la formació, a comptar des del dia que s’inicia el curs Per obtenir la titulació caldrà complir els següents requisits:

 • Haver obtingut una qualificació d’apte en l’etapa lectiva del curs havent superat les proves d’avaluació corresponent, be siguin presencials o no presencials.

 • Haver obtingut una qualificació d’apte en l’etapa de pràctiques.

 • Haver assistit, com a mínim, al 85% de les hores presencials de cada mòdul.

 • Reunir les aptituds i actituds personals que comporten la seva idoneïtat per complir la tasca d’educador com a monitor/a de lleure.


Nota: En cas que no s’arribi al mínim d’inscrits, el curs s’anul·larà informant l’alumne inscrit i procedint a la devolució de l’import de pagament corresponent o canviant a l’alumne a un altre curs.

 

Sortides profesionals

QUINES SORTIDES PROFESSIONALS TINDRÀS:  • Monitor de lleure en escoles i colònies d'estiu

  • Monitor de lleure en menjadors escolars

  • Monitor de lleure en activitats extraescolars

  • Crear la teva pròpia empresa del lleure

  • Coordinador d'activitats lúdiques infantils i juvenils

  • Accés al Curs de Director de LleureTitulació que s'obté

Curs reconegut per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya. S’aconsegueix el diploma i carnet de monitor/a d’activitats de lleure infantil i juvenil atorgat per la Generalitat de Catalunya. 

Condicions d'acces

Persones majors de 18 anys que tinguin interès en obtenir la titulació de Monitor/a d’activitats de lleure

 

Calendari: