Curs de Monitors Tardes Març

Curs de Monitors Tardes Març

El Curs de Monitors que s’imparteix a la prestigiosa Escola de Monitors de Barcelona prepara a l’alumne per intervenir de manera educativa en activitats de lleure infantil i juvenil, capacitant-lo per organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de lleure infantil i juvenil en el marc de la programació general d’una organització, per mitjà de l’aplicació de les tècniques específiques d’animació grupal, amb una incidència explícita en l’educació en valors i amb atenció a les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.

Horari: de dilluns a divendres de 15:30 a 20:30h
Data inici: 02-03-2020
Data finalització: 27-03-2020
Lloc: Aula Escola de Monitors ; Carrer Pallars 390 – 08019 Barcelona
Hores pràctiques: 160 hores
Hores lectives: 150 hores
Titulació: Monitor d’Activitats de Lleure
Preu: 185 €

Temari

Estructura i contingut del curs
El curs de monitors te una durada total de 310 hores i s’estructura en dues etapes:

 • Etapa lectiva (150 hores) de les quals:
  – Formació presencial 100 hores.
  – Formació a distància 50 hores. Per a la realització d’aquesta etapa l’alumne disposarà de l’aula oberta on trobarà tot el material didàctic necessari i l’ajuda d’un/a tutor/a que l’hi farà el seguiment.

 • Etapa pràctiques (160 hores)
  Aquesta etapa es realitza mitjançant la realització de pràctiques formatives en un projecte en l’àmbit de l’educació en el lleure infantil i juvenil. L’alumne pot començar les pràctiques un cop cursats tots els mòduls menys un de l’etapa lectiva. La recerca del centre de pràctiques la farà directament l’alumne.
  Els continguts s’estructuren en 3 mòduls formatius:


Els continguts s’estructuren a partir de 3 mòduls formatius:

 1. M1: Activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil

 2. M2: Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil

 3. M3: Tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure


Els diferents mòduls del curs fan referència a més de la Normativa de Joventut, als que s’estableixen en el certificat de professionalitat de Dinamització d’activitats de lleure educatiu infantil i juvenil de la família professional de serveis socioculturals i a la comunitat i formen part del Catàleg modular integrat de formació professional. Aquests permetran transmetre a l’alumnat les capacitats per aplicar-les a la seva pràctica educativa.

Avaluació
Per a superar la formació cal demostrar les competències fixades en les diferents unitats de competència i formatives, així com realitzar satisfactòriament les diferents etapes. L’alumne disposa d’un termini màxim de tres anys per finalitzar la formació, a comptar des del dia que s’inicia el curs Per obtenir la titulació caldrà complir els següents requisits:

 • Haver obtingut una qualificació d’apte en l’etapa lectiva del curs havent superat les proves d’avaluació corresponent, be siguin presencials o no presencials.

 • Haver obtingut una qualificació d’apte en l’etapa de pràctiques.

 • Haver assistit, com a mínim, al 85% de les hores presencials de cada mòdul.

 • Reunir les aptituds i actituds personals que comporten la seva idoneïtat per complir la tasca d’educador com a monitor/a de lleure.


Nota: En cas que no s’arribi al mínim d’inscrits, el curs s’anul·larà informant a l’alumne inscrit i procedint a la devolució de l’import de pagament corresponent o canviant a l’alumne a un altre curs.

Sortides profesionals


 • Monitor de lleure en escoles i colònies d'estiu

 • Monitor de lleure en menjadors escolars

 • Monitor de lleure en activitats extra escolars

 • Crear la teva pròpia empresa del lleure

 • Coordinador d'activitats lúdiques infantils i juvenils

 • Accés al Curs de Director de Lleure

Titulació que s'obté

Curs reconegut per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya. S’aconsegueix el diploma i carnet de monitor/a d’activitats de lleure infantil i juvenil atorgat per la Generalitat de Catalunya. 

Condicions d'acces

Persones majors de 18 anys que tinguin interès en obtenir la titulació de Monitor/a d’activitats de lleure