Política de privacitat

Associació Escola Emprenedors garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida en el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 i manifesta el seu compromís amb la confidencialitat i seguretat de les dades.

 

Responsable del tractament:

Identitat: Associació Escola Emprenedors
Nom comercial: Escola Monitors
CIF: G65513103
Direcció postal: Carrer Castella, 40-42, Local 1 – 08018 Barcelona
Telèfon: 935 991 272
Correu electrònic: info@escolademonitors.com
Delegat de protecció de dades: admin@escolademonitors.com

 

Finalitat del tractament de les dades
Les dades que ens faciliti fent servir els formularis que trobarà a la web i les que ens envieu a la nostra adreça de correu electrònic, seran incorporades i utilitzades per gestionar la prestació dels serveis que ens demani i per a gestionar l’enviament d’informació relacionada a les nostres activitats a través del correu electrònic.

 

Legitimació del tractament de les dades
La base legal per al tractament de les seves dades personals estarà relacionada amb la finalitat per a la qual van ser recollits. En aquest sentit, el tractament de les seves dades personals estarà legitimat per alguna de les següents condicions:
Sota el consentiment inequívoc de l’individu
Per interès vital de l’individu
Per interès públic
Necessitat contractual
En compliment d’obligacions legals
Per interès legítim del responsable del tractament de dades

 

A quins destinataris comunicarem les dades
Els destinataris de la informació són el personal del centre i les persones i entitats que col·laboren per a donar compliment a les obligacions de la nostra activitat. Quan hi hagi obligació legal, les seves dades també poden ser cedides a l’administració pública, en l’àmbit de les seves competències.

 

Termini de conservació de les dades
Les dades personals es conserven durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van demanar i per a determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades. Si és el cas, es conservaran les dades personals mentre no se sol·liciti la seva supressió.

 

Drets de les persones
Té dret a exercir els drets d’accés a les seves dades personals, a la seva rectificació o supressió, a la limitació del seu tractament, a oposar-se al tractament proposat, i a sol·licitar la portabilitat de la seva informació. Per exercir els drets i per a qualsevol aclariment, pot dirigir-se per escrit a l’adreça postal que consta en aquest document o via electrònica a través del correu electrònic admin@escolademonitors.com incloent, en tots dos casos haurà d’acompanyar-se de la fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent. En cas que actués mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d’aportar també documento que acrediti la representació i document identificatiu d’aquest.